Terms

 1. שם משתמשת וסיסמה

שם המשתמש והסיסמה שנבחרו על ידי המשתמש הם אישיים ואינם ניתנים להעברה. ניתן

לערוך את פרטי הדירה באמצעותם בלבד, לפיכך מסירת פרטים אלו לצד שלישי הינה

באחריות המשתמש בלבד.

נוקטת באמצעי ההצפנה המתקדמים ביותר על-מנת להבטיח את הגנת תוכן My-Telaviv.com

המודעות ופרטי המשתמש.

 

2. שימוש בדואר אלקטרוני ובטלפון 

  רשאית לפנות לבעל הדירה באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני ו/או מספר  My-Telaviv.com

לפנות לבעל האתר בכל My-Telaviv.com הטלפון שסופקו על ידו בעת ההרשמה לאתר. באפשרות

נושא הרלוונטי לפעילות האתר לרבות הצעות וחומר פרסומי הקשורים בפעילות האתר.

פניות טלפוניות תעשנה בין 8 בבוקר ל 10- בלילה למעט חגים ומועדים וכן למעט מכניסת

השבת ועד צאתה.

 

3.  שימוש ב-cookies

כאשר בעל הדירה מזין שם משתמש וסיסמה הם נשמרים ע"ג מחשבו האישי בצורה מוצפנת

על -מנת לאפשר כניסה מהירה בביקוריו הבאים באתר. לצורך כך נשתלים קבצי "עוגיה"

ע"ג מחשבו האישי של המשתמש. אין ביכולתם של קבצים אלו להזיק למחשב (cookies)

וניתן למחוק אותם בכל עת מתפריט ההגדרות של דפדפן האינטרנט.


My-Telaviv.com תנאי פרסום נכס באתר

 

1.  הנכס 

המפרסם מצהיר בזאת כי:

 ×”נכס הינו בבעלותו/ הנכס אינו בבעלותו אך בידיו אישור כתוב מבעל הנכס

המאפשר לו להשכירו לשוכרי משנה.

. קיים ביטוח צד ג עבור הנכס.

. הנכס בטיחותי וראוי למגורים.

. קיים בנכס מפסק פחת תקין כמתחייב בחוק.

 ×›×œ המידע לגבי הנכס לרבות כתובתו, תיאורו, הציוד שבו והתמונות שלו הינם נכונים

ואמיתיים.


My-Telaviv.com Licensed dealer no. 558 08 01 98 

Ben-Yehuda 36  St. Tel Aviv 

972-036049546

www.my-telaviv.com | contact@my-telaviv.com |

 

 2. תנאי הפרסום 

ניתן בחינם. My-Telaviv.com  הפרסום באתר

 . הפרסום הינו לתקופה בלתי מוגבלת.

להסיר כל מודעה שהיא ללא הודעה מוקדמת למפרסם My-Telaviv.com   באפשרות

 

3. תמחור הדירה 

. למחיר הדירה כפי שפורסם ע"י המפרסם תתווסף עמלה בשיעורים הבאים:

. מחיר ללילה, מחיר לשבוע – עמלה בסך 22,5%

. מחיר לחודש – עמלה בסך 16%

 . המחיר אשר יוצג בדף הדירה באתר יכלול את העמלה, כך שבעת הזמנת דירה,

השוכר הוא שמשלם את העמלה ולא בעל הדירה.

 

4. הזמנות 

 . במידה ומתבצעת עסקה באמצעות האתר, השוכר הפוטנציאלי נדרש לשלם מקדמה

לשם הבטחת העסקה.גובה המקדמה הוא סכום העמלה שצוינה לעיל. השוכר

מקבל טופס הזמנה מטעמנו אשר בו הוא מתחייב לשלם את היתרה ביום הכניסה

ובמזומן, ישירות לבעל הנכס. בנוסף לדמי השכירות מתחייב השוכר לשלם גם

גובה דמי העירבון (הנקבע על-ידי בעל הנכס) יצוין .(security deposit) עירבון

בטופס ההזמנה.

 . עם קבלת המקדמה, אנו מיידעים את בעל הנכס לגבי פרטי העסקה על -מנת שיוכל

לשריין את הדירה בעבור המזמין.

. במידה והמזמין מבטל את ההזמנה 45 יום או יותר לפני מועד הכניסה, הוא מזוכה

במלוא גובה המקדמה. בכל מקרה של ביטול במהלך 45 הימים הקודמים למועד

הכניסה לדירה – מלוא המקדמה מועבר לידי בעל הנכס

ואינה מועברת לבעל הנכס My-Telaviv.com  למען הסר ספק – המקדמה נשארת בידי

בשום שלב, למעט מקרים של ביטול במהלך 45 הימים הקודמים למועד הכניסה

לדירה.

 ×œ××—ר אישור העסקה על-ידי בעל הנכס הוא מחויב לביצועה. התחמקות של בעל

הנכס מביצוע עסקה שאושרה על ידו כמו גם שינוי בדיעבד של תנאי עסקה שכבר

אושרה הינם בגדר הפרת חוזה ועשויות לחשוף את בעל הנכס לתביעות.

אינה מהוה צד בחוזה בשום צורה שהיא My-Telaviv.com , במידה ונחתם חוזה שכירות

למען הסר ספק, החוזה נחתם בין בעל הדירה מצד אחד לבין השוכר מצד שני.

 

5.  ניהול מודעות באתר 

. באפשרות המשתמש לערוך את המודעות שפרסם בכל עת.

עריכת המודעות תתאפשר באמצעות הכנסת שם המשתמש והסיסמה אותם סיפק

המשתמש בעת ההרשמה לאתר.

www.my-telaviv.com | contact@my-telaviv.com ||0546928455

לא תישא באחריות לשינויים שיעשו במודעות למעט שינויים שסוכמו My-Telaviv.com

מראש ובכתב. (לצורך כך דואר אלקטרוני יחשב "בכתב")

. בעל הדירה רשאי לשנות את המחיר שהוא דורש עבור השכרת הדירה בכל עת.

אולם, במידה ושנוי המחיר יבוצע במהלך משא ומתן על השכרה עתידית של הדירה,

העסקה תבוצע לפי המחיר שצוין במודעה בעת פניית השוכר. אין ביכולתו של בעל

מהשוכר My-Telaviv.com הדירה לשנות את גובה העמלה אשר גובה

 

6. שימוש במדיה 

My-Telaviv.com העלאת מדיה מכל סוג שהוא לרבות תמונות וסרטוני וידאו מהווה הסכמה עבור

לעשיית שימוש במדיה לכל מטרה אשר תראה לנכון ובלבד שתהא קשורה לפעילות האתר,